O nás

 

Obora Jarotinec se nachází severozápadě od obce Čmelíny, přibližně 5km východně od Nepomuku.

obora Jarotinec

Rozkládá se převážně ve svažitém terénu s nadmořskou výškou pohybující se okolo 480m. Území obory je členité s množstvím kaskádovitě uspořádaných mezí. Z vyšších partií obory je krásný výhled západním směrem na nedaleký Nepomuk a zámek Zelené hora, směrem jižním pak na komplexy lesů Přírodního parku Pod Štědrým.

Zelená hora

Obora byla příslušným orgánem státní správy myslivosti uznána v roce 2000.

Celková výměra obory činí 14 hektarů. 9 hektarů z této plochy zaujímá především trvalý travní porost. Čtyři hektary připadají na pozemky určené k plnění funkcí lesa se smíšeným porostem. Převládajícími dřevinami jsou borovice a smrk, z listnatých dřevin je zastoupen dub, buk, bříza a třešeň ptačí.

borovice

Keřovité porosty, které jsou ideálním úkrytem pro zvěř, jsou tvořeny trnkou, lískou a bezem, především je tomu tak na kaskádovitých mezích v severní části obory.

remízky

Zbylým jedním hektarem jsou zastoupeny pozemky ostatní a vodní plocha.

Oborní plot obepínající oboru dosahuje délky 1,6km. Je postaven z betonových kun, na nichž je napnuto pletivo. To je navíc doplněno výdřevou z kulatiny, která oplocení zpevňuje.

 oplocení

K přikrmování zvěře objemovým krmivem, především lučním senem, slouží centrální krmelec umístěný ve středu obory. V korytech umístěných opodál je zvěři předkládáno jadrné a dužnaté krmivo. Kamennou sůl zvěř nalezne ve čtyřech slaniscích rozmístěných po oboře.

krmelec

Přes vhodnost dané lokality k chovu zvěře vyvstal problém se zásobováním kvalitní vodou. Oborou neprochází žádný vodní tok, a proto bylo v místě trvalého zamokření vyhloubeno napajedlo. Jeho pramen vyvěrající vody se ukázal být kapacitně dostačujícím i v suchých letních měsících.

V oboře jsou umístěny dvě kryté kazatelny určené k pozorování a k lovu zvěře. K tomuto účelu lze využít i přirozené terénní vyvýšeniny, na kterých jsou umístěny chatky vyrobené z vysloužilých lesnických maringotek obložených dřevem.

Jedinou zvěří chovanou v oboře je zvěř daňčí, pro kterou byl stanoven kmenový stav rovnající se počtu 14 kusů. Zvěř byla zakoupena z několika oborních chovů na Plzeňsku.

Základ chovu byl kvalitní a zvěři se v oboře daří, čehož je dokladem i trofej kapitálního daňka uloveného v roce 2009, oceněna 209,27 body CIC.

 


zdroj: Oborní chovy v Plzeňském kraji, vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje, Obor životního prostředí, státní správa myslivosti, 2010